finansowe24.com.pl

Wszystko o finansach


Wypowiedzenie umowy kredytowej

Bardzo istotną dla praktyki regulację zawiera przepis art. 14 ustawy o k. k., który ogranicza stosowanie art, 75 p.b. Otóż w przypadku naruszenia warunków udzielenia kredytu, dotyczących terminów uiszczania rat, nie znajdą zastosowania postanowienia art. 75 p.b., na podstawie których bank, przynajmniej z formalnego punku widzenia, ma uprawnienie do wypowiedzenia umowy kredytu z powodu jakiegokolwiek uchybienia tym terminom (pewnym ograniczeniem samowoli banku jest kontrola sądowa realizowana na podstawie art. 5 k.e. oraz zdrowy rozsądek). W miejsce postanowień art. 75 p.b. wchodzą postanowienia art. 14 ustawy o k.k., dzięki czemu bank może wypowiedzieć umowę kredytu (pożyczki) zawartą z konsumentem dopiero w razie zwłoki konsumenta z zapłatą dwóch pełnych rat kredytu. Wcześniej jednak musi wezwać konsumenta, w trybie określonym w umowie kredytowej, do zapłaty zaległych rat lub ich części. Wezwanie to powinno określać termin zapłaty nie krótszy niż 7 dni od otrzymania wezwania oraz zostać złożone pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej, przy czym okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 30 dni.

Brzmienie art. 14 ustawy o k,k, może budzić wątpliwości co do rozmiarów zaległości, jakie uprawniają kredytodawcę do wypowiedzenia umowy o kredyt konsumencki! Jak słusznie zauważa się w literaturze, użyte w przepisie sformułowanie „pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności” pozwala rozważać czy możliwe jest interpretowanie tego zapisu jeśli:

-konsument nic zapłacił choćby w części co najmniej dwóch pełnych rat,
-konsument nie zapłacił co najmniej w dwóch okresach płatności pełnych rat,
-konsument nie zapłacił choćby w części co najmniej dwóch pełnych rat,
-konsument nie zapłacił co najmniej w dwóch okresach płatności pełnych rat.

Należy się zgodzić z, poglądem, iż wypowiedzenie umowy niesie dla konsumenta bardzo dotkliwe konsekwencje i konieczne jest ograniczenie jego dopuszczalności do sytuacji, gdy naruszenie bądź zagrożenie interesów kredytodawcy jest odpowiednio poważne. Dlatego też wypada poprzeć tych, którzy przychylali się do trzeciej możliwej interpretacji postanowień art. 11 ustawy o p.b. i twierdzą, że zgodnie z tym artykułem wypowiedzenie jest możliwe, jeśli konsument zalega i zapłacił część lub w całości raty w sumie o wartości równej co najmniej dwu pełnym ratom.

Jak wiadomo, możliwość spłaty kredytu bankowego przed terminem określonym w umowie, jeżeli taka możliwość nie została zastrzeżona w umowie, budziła kontrowersje w doktrynie (do czasu dodania do ustawy Prawo bankowe art. 75a). Ustawodawca zadbał o to, aby takie kontrowersje nie dotyczyły kredytu konsumenckiego udzielanego przez banki i wyraźnie przyznaje konsumentowi uprawnienie do spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie, bez względu na uzgodnioną długość terminu jego spłaty. Konsument ma jednak obowiązek poinformować kredytobiorcę o zamiarze realizacji tego uprawnienia najpóźniej w terminie 3 dni przed wcześniejszą spłatą kredytu. Oczywiście uprawnienie przewidziane w art. 8 ust. l ustawy o k.k. ma sens przede wszystkim wówczas, gdy - jak to przewiduje przepis ust. 2 tego artykułu konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie

kredytu. Prawne regulacje rozwiązania umowy kredytowej są wciąż nie do końca sprecyzowane i w wielu przypadkach niesatysfakcjonujące, stąd istnieje potrzeba udoskonalenia i lepszego sprecyzowania obowiązującego prawa.

Kredyty dla firm.

Wiele firm bierze kredyty w banku, gdyż jest to dla nich jedyna szansa na sfinansowanie wielu kosztownych inwestycji. Pozwala to na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Bardzo często z otrzymaniem kredytu wiąże się wiele trudnych i mozolnych procedur, ale są one niezbędne, aby ten kredyt można było otrzymać. Bardzo często kredyt jest jedyną szansą, aby przedsiębiorca mógł osiągnąć określony cel. W przypadku przedsiębiorców najczęściej wybierają oni jeden z czterech rodzajów kredytów. Są nimi kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, linia kredytowa oraz kredyt w rachunku bieżącym.

Kredyt inwestycyjny.

Jednym z popularniejszych kredytów na jaki decydują się przedsiębiorcy jest kredyt inwestycyjny. Jak wskazuje już nam sama nazwa kredytu jest on przeznaczony na założenie konkretnej inwestycji przez przedsiębiorcę. W przypadku kredytu inwestycyjnego dla firm można wyróżnić trzy jego rodzaje. Pierwszym rodzajem kredytu inwestycyjnego jest kredyt przeznaczony na wyposażenie. Taki kredyt przyznawany jest na kupno, albo na unowocześnienie wyposażenia jakie znajduje się w przedsiębiorstwie. Może posłużyć na zakupienie maszyn, komputerów, czy też drogich sprzętów. Drugą odmiana kredytu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw jest kredyt jaki brany jest na wydatki, które związane są z restrukturyzacją firmy. Ostatni z rodzajów kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw jest kredytem jaki przeznacza się na zakup, a dokładniej na kupno nowych obiektów przemysłowych. Przedsiębiorca chcąc otrzymać którykolwiek z rodzajów kredytu inwestycyjnego musi złożyć stosowny wniosek o taki kredyt. Musi przedstawić w nim swój biznes plan, a także udokumentować, czy dana inwestycja jest efektywna i będzie przynosiła zyski. Bardzo dobrym posunięciem jest złożenie takiego wniosku nie w jednym banku, a w kilku bankach. Dzięki temu można porównać kilka ofert i wybrać taką, która będzie dla nas najbardziej opłacalna. Jeśli chodzi o okres kredytowania kredytu inwestycyjnego zwykle mieści się on w przedziale od roku do lat piętnastu. Taki kredyt można spłacić zarówno w ratach jak i wpłacić go za jednym razem. W przypadku kredytu inwestycyjnego jego zabezpieczeniem jest wpis do hipoteki nieruchomości, albo zablokowanie rachunku bankowego. Zabezpieczeniem może być również weksel in blanco oraz cesja wierzytelności. Bank może zastrzec sobie możliwość kontrolowania na co poszły pożyczone środki. Może rozbić to w sposób jaki został dokładnie określony w umowie kredytowej jaką zawarł z przedsiębiorcą.

Kredyt obrotowy.

Kolejnym kredytem na jaki najczęściej decydują się przedsiębiorcy jest kredyt obrotowy. Brany jest w przypadku, kiedy przedsiębiorca potrzebuje pieniędzy na sfinansowanie bieżącej działalności swojej firmy. Takie pieniądze z kredytu może przeznaczyć na kupno towarów, czy też materiałów, albo surowców. Z pieniędzy z kredytu można również zapłacić za zobowiązania. Wysokość kredytu obrotowego jest uzależniona od tego jaka jest częstotliwość obrotów na rachunku formy, a także jaka jest ekonomiczna kondycja tej firmy. Większość banków wysokość kredytu uzależnia od wielkości sprzedaży jaką realizuje forma starająca się o kredyt. W przypadku kredytu obrotowego, można go spłacić w ratach lub w sposób jednorazowy. Jeżeli chodzi o odsetki bank będzie nam je naliczał co miesiąc. Chcąc otrzymać tego typu kredyt przedsiębiorca musi złożyć w banku kilka ważnych dokumentów. Są nimi aktualne dokumenty rejestracyjne firmy, czyli NIP, REGON oraz wpis do ewidencji i KRS. Musi również przedstawić dokumenty finansowe firmy za ostatni rok.Wiele firm bierze kredyty w banku, gdyż jest to dla nich jedyna szansa na sfinansowanie wielu kosztownych inwestycji. Pozwala to na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Bardzo często z otrzymaniem kredytu wiąże się wiele trudnych i mozolnych procedur, ale są one niezbędne, aby ten kredyt można było otrzymać. Bardzo często kredyt jest jedyną szansą, aby przedsiębiorca mógł osiągnąć określony cel. W przypadku przedsiębiorców najczęściej wybierają oni jeden z czterech rodzajów kredytów. Są nimi kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, linia kredytowa oraz kredyt w rachunku bieżącym.

Odstąpienie od umowy kredytowej.

Bardzo często biorąc kredyt po jakimś czasie uznajemy, że nie był on nam potrzebny i chcielibyśmy odstąpić od umowy. Wiele osób myśli, że jest to niemożliwe i zaczyna taki kredyt spłacać. Jak tak naprawdę jest z umową kredytową? Czy jest szansa, aby od niej odstąpić zanim zaczniemy ten kredyt spłacać?

Wiadome jest, że można odstąpić od umowy kredytowej, ale są do tego potrzebne aspekty prawne jakim trzeba sprostać. Odstąpienie od takiej umowy jest przydatne dla osób, które pochopnie zdecydowały się na kredyt w danym banku i nie zdawały sobie sprawy, że zobowiązanie finansowe będzie na tyle wysokie, że zachwieje ich domowy budżet. Rezygnacja z kredytu nie jest skomplikowana, ale jest to proces dosyć uciążliwy. Warto zapoznać się z ustawą o kredycie konsumenckim. Ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że kredytem konsumenckim jest ten kredyt, którego kwota nie przekracza 255 550 zł. Kredyt udziela się kredytobiorcy w ramach działalności jaką prowadzi bank. Każdy kredytobiorca, jeżeli zaciąga kredyt w banku ma dwa tygodnie, od momentu podpisania umowy, aby z tego kredytu zrezygnować. Co ważne nie musi nawet podawać konkretnego powodu. Niektóre banki dają więcej czasu na rezygnację z kredytu i ich obowiązkiem jest nas o tym poinformować. Trzeba przeczytać dokładnie umowę, bo w niej taka informacja powinna się znaleźć.

Chcąc odstąpić od umowy kredytowej, w wyznaczonym czasie należy zanieść do banku odpowiednie oświadczenie. Można to również wysłać pocztą, ale osobista wizyta w banku może być lepszym i szybszym rozwiązaniem. Bank powinien nam dać razem z umową pismo, jakie należy złożyć, jeżeli będziemy chcieć zrezygnować z kredytu. jeżeli zrezygnujemy z kredytu w czasie jaki nam daje bank nie ponosimy żadnych konsekwencji związanych z taką decyzją. Musimy jednak uiścić odsetki jakie zostały naliczone przez czas, kiedy korzystaliśmy ze środków pożyczonych od banku. Formalnością jest oddanie do banku całej pożyczonej kwoty. Po złożeniu oświadczenia o rezygnacji mamy trzydzieści dni na zwrócenie pieniędzy. Z kredytu możemy również odstąpić, kiedy umowa kredytowa dotyczy zakupów na raty. W tym przypadku również mamy czternaście dni na złożenie rezygnacji z kredytu. Należy jednak mieć na uwadze, że sklep może od nas nie przyjąć towaru jaki zakupiliśmy na raty. W takim przypadku, jeżeli zrezygnujemy z kredytu możemy mieć konieczność zapłacenia za dany produkt gotówką. Jak widać w każdej sytuacji można zrezygnować z wziętego kredytu. Trzeba tylko taką rezygnację napisać w wyznaczonym przez bank czasie.

Lokaty bankowe online

Zakupy za pośrednictwem depozytu bankowego są bezpieczniejsze niż kupowanie za pośrednictwem innych środków płatności. Jeśli zdecydujesz się zapłacić za swoje towary poprzez wysłanie funduszy za pośrednictwem banku, masz gwarancję, że płatność zostanie wysłana. Ponadto, kupując za pośrednictwem lokaty bankowej, masz dowód lub dowody, które zostały rzeczywiście wysłane jako pieniądze. Będziesz mieć wszystko realizowane przez bank, co dowodzi, że rzeczywiście zakończono transakcję. Ponadto, będziesz mieć pewność, że płacisz to na konto jako rzeczywisty kupiec, unikasz oszustów. Oczywiście sklep nie ujawnia danych osobowych do banku, zanim otworzysz rachunek oszczędnościowy. Stąd, będziesz mieć pewność, że jego tożsamość jest autentyczna.

W każdym razie, to nowa forma bankowości zyskuje popularność w ostatnim czasie. Jest znana jako forma bankowości internetowej. Wielu ludzi otwiera rachunki bankowe online, bo dostaje sporo elastycznych ofert i bezpłatne usługi takie jak bezpłatne konto czekowe. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że zakup poprzez lokaty bankowe online jest to co dla ciebie , to masz sobie zapewnić bardzo dużo korzyści. Nawet nie trzeba zmieniać banku po przeniesieniu do nowego miasta. Będziesz także być w stanie zapłacić rachunki za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszką. Zakup za pośrednictwem banku internetowego umożliwia także przesyłanie pieniędzy do sklepów w ciągu kilku minut. Wszystko będzie dosłownie dostępne za jednym kliknięciem.

Zakup poprzez lokaty bankowe online jest rzeczywiście bardzo wygodny. Otwarcie konta jest łatwe. Po wysłaniu zamówienia do kupca, wszystko co musisz zrobić to zalogować się do swojego konta i zabrać się za przelewy funduszy internetowych. Pozwoli to zaoszczędzić czas i energię. Nie trzeba będzie wychodzić i jechać do lokalnego banku. Będziesz także być w stanie zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie będzie żadnych kosztów transportu. Można zakończyć transakcję siedząc w swoim własnym domu, przed komputerem. Zakup poprzez korzystanie z lokat bankowych online jest naprawdę bardzo prosty.

Niemniej jednak, przy zakupie za pośrednictwem depozytu bankowego on-line, zawsze musisz zachować ostrożność w trakcie płacenia. Następnie upewnij się, że wypełnienie informacji depozytowych całkowicie nie jest Ci obce. W dokumentach musisz zawrzeć wszystkie istotne szczegóły. Gdy wszystko jest gotowe, można wysyłać informacje i zbierać mnóstwo swoich funduszy pod postacią lokaty bankowej. Zakup poprzez lokaty bankowej pozwala również uniknąć bycia oszukanym z ramienia złodziei. Oczywiście, nie trzeba iść do banku w trybie offline i nie będzie ryzyka kradzieży. Jeśli telefon obsługuje bankowość mobilną, można nawet płacić za towary przez to urządzenie. Wyobraźmy sobie, to bardzo małe urządzenie. Wystarczy wprowadzić niezbędne informacje i jesteś już można przejść do swojej lokaty bankowej. Zakup za pośrednictwem tego rodzaju systemu jest naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Kredyty gotówkowe.

Pomoc finansowa w dzisiejszych czasach jest jedną z tych, które należą do podstawowych form pomocy. Prawda jest też taka, że dziś można finansowo załatwić praktycznie wszystko, i rozwiązać praktycznie każdy problem czy też jakąś niedogodność. Nie mniej jednak już nie o to chodzi, to znaczy, nie chodzi o to by obracać nie wiadomo jak dużymi kwotami, ponieważ większości społeczeństwa wystarczy tylko kilka tysięcy lub kilkanaście dodatkowych tysięcy złotych do tego by móc ruszyć z miejsca, by móc zacząć realizować swoje cele i zamierzenia. Innymi słowy wystarczy trochę dodatkowy pieniędzy do tego by móc na nowo żyć i zacząć się realizować po przez działania, które będzie się wykonywało i wdrażało w życie. Dlatego w takich momentach jest niezwykle ważny kredyt gotówkowy, ponieważ jest to narzędzie ekonomiczne, tak możemy kredyt gotówkowy bez obaw nazwać narzędziem ekonomicznym. I owo narzędzie ekonomiczne jest formą wsparcia finansowego, dzięki któremu człowiek czy też cała rodzina, będzie mogła zacząć żyć, realizować się i spełniać swoje plany i konkretne cele. Sprawdź gdzie najtańszy kredyt - http://www.niskarata.org - dzięki tej witrynie wybierzecie najtańszy kredyt.

To ważne, a nawet bardzo ważne, by w naszym życiu mieć jakiś cel i móc go w jakimś stopniu realizować. Oczywiście jest to często możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy pieniądze. Ponieważ nie oszukujmy się, często nawet najlepsze pomysły i rozwiązania nic nie znaczą, jeżeli nie będzie można podeprzeć ich konkretnym wsparciem finansowym i pieniężnym. Kredyt gotówkowy jest owym wsparciem, jest tym, co napędza do działania i tym, co wspomaga realizowanie wielu szczytnych idei i przedsięwzięć jak chociażby założenie własnej działalności gospodarczej czy też rozwój już istniejącej. To też powód, dla którego wiele osób skorzystało już z dobrodziejstw kredytu gotówkowego. Wiele osób mogło odmienić swój los, oraz co bardzo ważne, los swoich rodzin i najbliższych na lepsze, mogli oni po prostu poprawić warunki życia a co za tym idzie, życie stało się bardziej przyjazne i satysfakcjonujące.

Reasumując, temat związany z kredytami gotówkowymi, należy jeszcze raz, mocno zaznaczyć, że kredyt ten, jest narzędziem ekonomicznym, narzędziem finansowym, który wspomoże nas w trudnych i bardzo często wymagających chwilach.